Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Přírodní kosmetika TianDe-kombinace přírod. zdrojů tradičních recept. z Číny,Tibetu a moderních technologií.

tiande-olomouc.cz

Obchodní podmínky

1. Základní údaje 

Dodavatel:

PEGAS GROUP & TRAVEL a.s. se sídlem Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc
 
IČ: 293 870 60         
DIČ: CZ29387060
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:Telefon: +420 777 888 550;  +420 585 428 886 

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

a provozovatel internetového obchodu www.tiande-olomouc.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, provozovatel) a kupujícího (zákazník,spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád přiměřěně použít i na kupujícího, který není spotřebitelem.

2. Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 
Ceny zboží si zákazník může ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu zboží k zákazníkovi jsou uvedeny níže, v bodu č. 3 - poštovné a doprava. 
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky od okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí domluvě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, se k vlatnímu uzavření smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem podle zákona č.480/2004 Sb.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o druhý e-mail, který zákazníka informuje o potvrzení objednávky nebo telefonické potvrzení objednávky dodavatelem. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou. Termín dodání je do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, obvykle do 2-3 pracovních dnů.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na uvedenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu doručení. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v odstavci Poštovné a doprava. Při požadavku na dopravu zboží mimo území České republiky, je cena za dopravu individuální a podléhá vždy schválení zákazníkem. Naše zboží jsme schopni dopravit zákazníkovi do všech zemí EU.

Poštovné a doprava                                                

Název dopravy

Cena za dopravu - ČR

Platba předem

Platba na dobírku


Osobní odběr 

Platba při osobním převzetí zboží

Česká pošta - Doporučený dopis 

60,-Kč

100,-Kč


Česká pošta - Balík 

109,-Kč

149,-Kč


Česká pošta - Balík do ruky 

119,-Kč

159,-Kč


Česká pošta - Balík na poštu 

119,-Kč

159,-Kč


Uloženka 

60,-Kč

90,-KčZpůsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za objednané zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřědnictvím České pošty nebo jiného zázazníkem zvoleního dopravce (PPL, DPD) nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. 
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace zákazníka s dodavatelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. Zboží je zákazníkovi v provozovně rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohléhnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele, se kupní smlouva považuje za uzavřenou až po zaplacení celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Jako záruční list slouží daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebené zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnosti výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou ani reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v našem internetovém obchodě, vyplní kontaktní formulář, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel a výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu bude zdarma zasláno.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení - zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo dodavatele na odstoupení - dodavatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to elektronicky na emailovou adresu info@pegas-travel.cz nebo písemně na provozovnu dodavatele.

Pří odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál doklad o koupi zboží. 
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušením stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do půdovního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu, nebo její část a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Poskytnutí a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem  101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytnuta jinému subjektu, než zpracovateli. Dodavatel je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem.
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Poukud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. 
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné jiné osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit a to po přihlášení do "zákaznické sekce".
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení, může zákazník kdykoliv odvolat  a to tak, že zašle emailovou zprávu na naši emailovou adresu info@pegas-travel.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Copyright © tiande-olomouc.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© tiande-olomouc.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace